Statistische methoden > Statistisch onderzoek
1234567Statistisch onderzoek

Voorbeeld 1

Bekijk de volgende vier manieren om een steekproef samen te stellen. Geef van elke manier aan of de steekproef representatief, aselect is en of de steekproefomvang groot genoeg is.

  • Voor een onderzoek naar de mening van abonnees op een krant wordt een enquête gehouden. Door middel van loting worden tien abonnees bevraagd.

  • Voor een onderzoek naar het rijgedrag van vrachtwagenchauffeurs enquêteer je mensen. Je kiest voor de uitgang/ingang van een treinstation en bevraagt vanaf 7:00 uur elk uur van de dag tien willekeurige reizigers.

  • Voor een onderzoek naar het rookgedrag van ouders van leerlingen van je school ondervraag je de eerste vijftig binnenkomende ouders op een ouderavond.

  • Voor een onderzoek naar het rookgedrag onder ouders van leerlingen van je school selecteer je door loting vijftig leerlingen van je school en ondervraag je weer na loting de vader of de moeder van elk van de vijftig leerlingen.

> antwoord

Steekproef 1 is aselect, want alle abonnees hebben een even grote kans om in de steekproef te komen. De grootte van de steekproef is te klein en daarom is de steekproef niet representatief.

Bij steekproef 2 is de populatie al niet goed vastgelegd. Het is dus onzinnig om over aselect, representatief en grootte van de steekproef te spreken.

Steekproef 3 is niet aselect, want ouders die niet op de ouderavond zijn, kunnen niet in de steekproef komen. Als er geen verband is tussen ouderavondbezoek en roken, zou deze steekproef wel representatief kunnen zijn. Of de grootte van de steekproef groot genoeg is, is afhankelijk van het aantal leerlingen op de school.

Steekproef 4 is niet aselect. Alleenstaande ouders met één kind op school hebben een grotere kans om in de steekproef te komen dan getrouwde ouders met één kind op school. Of de steekproef representatief is, is twijfelachtig. Of de grootte van de steekproef groot genoeg is, is afhankelijk van het aantal leerlingen op de school.

Opgave 5

Bekijk de beschrijving van enkele statistische onderzoeken. Benoem telkens de populatie, de statistische variabele en omschrijf een aselecte en representatieve steekproef.

a

Er wordt vermoed dat er een lineair dalend verband bestaat tussen het gemiddelde aantal uren dat een persoon wekelijks computerspellen speelt, en diens leeftijd (geteld vanaf tienjarigen).

b

Er wordt vermoed dat vrouwen gemiddeld meer wijn drinken dan mannen.

Opgave 6

Je doet een onderzoek onder jongeren naar hun mening over smartphones.

Welke van de genoemde onderzoeksmiddelen is het meest geschikt?
Licht je antwoord toe.

een telefonische enquête

een vragenlijst in een meisjesblad

een vragenlijst via social media

een vragenlijst op straat vlak bij een winkelcentrum

verder | terug