Statistiek > Verzamelen en ordenen
123456Verzamelen en ordenen

Toepassen

Opgave 12Het CBS
Het CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) houdt veel geordende statistieken bij die van belang zijn voor Nederland en de Nederlandse overheid.

Het CBS doet regelmatig onderzoek naar de opbouw van de Nederlandse bevolking met betrekking tot geslacht, leeftijd, burgelijke staat, e.d. Je ziet hier een dataset vanuit Statline, gemaakt in januari 2020. De variabele "Groene druk" stelt de verhouding voor tussen het aantal 0 tot 20 jarigen en het aantal 20 tot 65 jarigen. De variabele "Grijze druk" stelt de verhouding voor tussen het aantal 65-plussers en het aantal 20 tot 65 jarigen.

a

Welke rijen van deze tabel bevatten echte data en welke rijen worden daaruit afgeleid?

b

Over welke soorten variabelen gaan deze tabellen? Waarom kiest het CBS daar voor?

c

Waarom is het CBS geïnteresseerd in de variabele "Grijze druk" ?

d

Bereken zelf de waarden van de "Grijze druk" en leg uit wat het oplopen van dat getal voor de overheid betekent.

e

Welke betekenis heeft de "Groene druk" ?

f

Hoe kun je zien dat in NL de proportie mannen kleiner is dan de proportie vrouwen?
Hoeveel bedraagt de proportie mannen in 2017?

Opgave 13Aantal geslaagden havo en vwo
Aantal geslaagden havo en vwo

Deze tabel laat het aantal geslaagden zien op havo en vwo gedurende een drietal schooljaren.

a

Welke variabelen worden er onderzocht? Geef per variabele aan of die kwalitatief of kwantitatief is.

b

Op het havo is in 2007/2008 het aantal leerlingen dat geslaagd is `89` %. Toon dit aan door een berekening.

c

Hoeveel procent van de examenkandidaten havo heeft in 2007/2008 een N-profiel gekozen? Rond af op één decimaal.

d

Kun je het percentage geslaagden havo in 2007/2008 berekenen vanuit de percentages geslaagden van de M-profielen en de N-profielen afzonderlijk?

e

Het aantal examenkandidaten met een N-profiel op havo neemt absoluut gezien toe. Is dat relatief bekeken ook zo?

f

Kun je verklaren waarom de examenkandidaten in alle ongedeelde N-profielen of M-profielen een hoger geslaagdenpercentage hebben dan het totaal per profiel?

(bron: CBS)

verder | terug